Thomembe Eniphital

Dejiny vedy a techniky na SlovenskuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Ján TibenskýDnes, v období vedeckotechnickej revolúcie sa veda všeobecne uznáva za súčasť výrobných síl, ba za ich avantgardu. S rastom jej hospodárskeho a spoločenského významu sa primerane zvýšil aj záujem o jej dejiny. Hoci určitý záujem o dejiny vied a techniky možno na Slovensku sledovať už od konca 19. storočia, systematicky sa ako samostatná vedecká disciplína začali pestovať až od 50. rokov nášho storočia. Napred vznikli pri niekdajších sekciách SA V malé kabinety dejín prírodných vied, medicíny a techniky, ktoré sa roku 1960 zlúčili do Oddelenia dejín vied a techniky Historického ústavu SA V. Autor publikácie Ján Tibenský sa začal dejinami vied a techniky zaoberať od roku 1960, keď ho poverili vedením spomínaného Oddelenia; predtým sa venoval slovenským národným dejinám, najmä začiatkom národného obrodenia. Za necelé dve desaťročia uverejnil viacero čiastkových štúdií v zborníkoch Z dejín vied a techniky na Slovensku, ktoré sám rediguje, a populárny seriál v časopise Svet vedy. Publikácia, ktorú čitateľom predkladáme, je populárnovedecké spracovanie dejín vedy a techniky na Slovensku od najstarších čias až po búrlivý rozvoj v podmienkach rozvinutého socializmu. Ide o prvú a vydarenú popularizačnú syntézu, aj napriek tomu, že ešte celé oblasti a obdobia vývoja vedy a techniky u nás nie sú spracované. Autor primerane zaraďuje vývoj tejto oblasti do celoeurópskeho i celosvetového pohybu, pričom poukazuje na to, že vedecké myslenie i jeho praktické uplatnenie na Slovensku boli v niektorých obdobiach na vysokej úrovni. Vydaním tohto diela plní nielen autor, ale aj vydavateľstvo jednu zo základných národných povinností: spracovať a širšiemu okruhu záujemcov a čitateľov priblížiť nielen vývoj vedy a techniky na Slovensku, ale aj jeho priekopníkov a nositeľov. Pravda, autor venuje pozornosť nielen Slovákom, ale aj tým vedcom iných národností, ktorí sa pričinili o výskum, o rozvoj vedeckého myslenia i o pokroky v technike na Slovensku. Publikácia je napísaná tak, že v nej vidno postupné narastanie záujmu o vedecký výskum v minulosti a prudký rozvoj vedy a techniky na Slovensku po oslobodení, najmä po Víťaznom februári. Úspechy, ktoré sa v slovenskej vede a technickom rozvoji v posledných desaťročiach dosiahli, sú v nemalej miere zdrojom národnej hrdosti a prispievajú k prehĺbeniu socialistického vlastenectva. A tieto ciele sleduje aj táto publikácia....celý text


Zdravotní informační management Jobs Toronto. Smysluplné práce pro introvert. 24.  Týde vedy a techniky na Slovensku 2015 V tomto roku sa uskutoní u 18. novembra 2020. Z dejín vedy a techniky na Slovensku Zborník Muzeálnej slovenskej spolonosti Z minulosti Spia Spä na zaiatok. Týde plný podujatí zameraných na popularizáciu vedy a techniky kadorone organizuje Ministerstvo kolstva vedy výskumu a portu SR v spolupráci s Centrom vedeckotechnických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.


Dějiny Vědy A Techniky

Film, televizní výrobní pomocní pracovní místa. RTVS Ako si naladi rádi. Download books for free. Tibenský Dejiny vedy a techniky na Slovensku Bratislava 1979 Kolektív Od iarovky po internet publikácia FEI STU vydaná pri príleitosti 60. Prostor inženýrů helma mod. MBA v technologickém řízení osnov. Z dejín vedy a techniky na Slovensku. Dejiny vedy a techniky na Slovensku. Vigaová Technický nemeckoslovenský a slovenskonemecký slovník 25 3. Týde vedy a techniky na Slovensku Týde vedy a techniky na Slovensku sa konal v doch 9. Vydání Osveta Bratislava 1979250 KSklademPráce Z Djin Techniky A Pírodních VDntm.czdatavedaavyzkumfoltadejinymatematikyi.pdfEditor ady Práce z djin techniky a pírodních vd Jaroslav Folta. Historický ústav SAV vznikol roku 1943 ako ústav Slovenskej akadémie vied a umení. 13.  Predám náunú literatúru veda a technika 1. Eduard Bene Nmina pro vdecké a odborné pracovníky kurs pro stedn pokroilé 3 4.

PSYD ve forenzních psychologických programech.


Regionální e-knihy Dejiny vedy a techniky na Slovensku PDF. Knihy online sk Ján Tibenský.